بررسی تطبیقی الگوی پرواز در دو اسطورۀ سی ‌مرغ و ایکاروس

نوشته شده توسط مینا دوستی

اسطوره قلمرو زمانی و مکانی محدودی ندارد و نیاز دائمی بشر است. مهم‌ترین سودی که از مطالعۀ اساطیر عاید می‌گردد، عروج و تعالی از رهگذر تطبیق و همانند‌سازی با قهرمانان اساطیری است. همچنین، تجزیه و تحلیل اسطوره‌های ملل متعدد، مبتنی بر یک دریافت معقول و روشن، ما را به همسو کردن آرزوها، گرایش‌ها و تمایلات رهنمون می‌کند. اسطوره زبانی رمزی و نمادین دارد و همان‌طور که می‌دانیم ...

آواتار و اسطوره مادر خدایان

نوشته شده توسط محبوبه خدایی

خدا اغلب آفریدگار جهان محسوب می‌شود. در نظام‌های ایمانی گاهی این خدا به صورت یکتا در یکتاپرستی مطرح می‌شود، یا در چند خدایی به صورت الههﺍی در کنار دیگر خدایان مطرح می‌شود. همچنین چه ارتباطش را با جهان حفظ نموده باشد و چه در امورات آن دخالت نکند، خدا متداول‌ترین واژهﺍی است که به آفریدگار فراطبیعی ناظرجهان اطلاق شده است. متکلمان ویژگی‌های گوناگونی را به مفاهیم متعدد خدا نسبت دادهﺍند. از معمول‌ترین این ویژگی‌ها می‌توان به علم مطلق، قدرت مطلق، حضور در همه جا در آن واحد، خیر اعلی بودن، بسیط بودن و وجود داشتن ضروری اشاره نمود. همچنین خدا به عنوان وجودی مجرد و مرجع تام تعهد اخلاقی و بزرگ‌ترین موجود قابل تصور، تلقی شده است. مسئلهٔ وجود خداوند در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم کاوش‌های فلسفی مطرح بوده است. در گذشته انسانﻫﺎ برای خدایان خود پیکر می‌تراشیدند و آنﻫﺎ را با تندیسﻫﺎ و نقش برجستهﻫﺎ نشان می‌دادند. این خدایان فقط مذکر نبودند بلکه از آثار بدست آمده از گذشته به خوبی نمایان است که در دوران ماقبل تاریخ انسانﻫﺎ به ایزد بانوان (الههﻫﺎ، ربﺍلنوعﻫﺎ و مادرخدایان) نیز اعتقاد داشتند.

اساطیر و روزهای هفته

نوشته شده توسط محبوبه خدایی

این مقاله به بررسی روزهای هفته و مقایسهٔ آﻥها در زباﻥهای انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و فارسی می‌پردازد تا نشان دهد حتی این گونه واژﻩها که به نظر بسیار ساده می‌رسند و هر روز در هر زبان استفاده می‌شوند چه رازهایی در پس ساختار خطی خود پنهان کردهﺍند که اساطیر و افسانهﻫﺎی یک قوم و ملت را در برمی‌گیرد.