هیتایرا: از «ایلیاد» تا «نوآر»

نوشته شده توسط علی فرهمند

هیتیرا یا هیتایرا، به زبان زیبا و فرهیخته‌ای اطلاق می‌شد که در یونان باستان با مردان اصیل و تحصیل‌کردۀ آتنی هم‌نشینی می‌کردند. آن‌ها از لحاظ میزان استعداد و تفکر فراتر از زنان آتنی بودند و هم‌نشینی با آن‌ها برای مردان فضیلت محسوب می‌شده است. از آنجا که آن‌ها با افراد فرهیخته و دارای کمالات معاشرت جنسی می‌کردند، با روسپیان عادی فرق داشتند.

بررسی عناصر نمایشی در «شاه و کنیزک» مثنوی

نوشته شده توسط فرهاد پروین

در این مقاله کوشیده شده تا عناصر نمایشی پیرنگ، شخصیت، و گفتگو در حکایت «شاه و کنیزک» مثنوی معنوی با تحلیل محتوایی مورد بررسی قرار بگیرد و جنبه‌هایی از اثر با رویکرد اقتباس در فیلمنامۀ کوتاه برای مخاطب امروز تحلیل شود.

بررسی تطبیقی الگوی پرواز در دو اسطورۀ سی ‌مرغ و ایکاروس

نوشته شده توسط مینا دوستی

اسطوره قلمرو زمانی و مکانی محدودی ندارد و نیاز دائمی بشر است. مهم‌ترین سودی که از مطالعۀ اساطیر عاید می‌گردد، عروج و تعالی از رهگذر تطبیق و همانند‌سازی با قهرمانان اساطیری است. همچنین، تجزیه و تحلیل اسطوره‌های ملل متعدد، مبتنی بر یک دریافت معقول و روشن، ما را به همسو کردن آرزوها، گرایش‌ها و تمایلات رهنمون می‌کند. اسطوره زبانی رمزی و نمادین دارد و همان‌طور که می‌دانیم ...