تاریخ فیلمنامه نویسی و فیلمنامه

نویسنده: اندرو کنت گی

اساساً فیلمنامه، سناریو یا فیلم‌نوشت پیوسته نامیده می‌شد و مرکب بود از فهرست‌ صحنه‌هایی که حرکاتِ صامتِ داخل فیلم و نماهای دوربین را توصیف می‌کردند. این فیلمنامه‌های اولیه از ضرورت اقتصادیِ برنامه‌ریزی قبلی ...