موقعیت دراماتیک دوم: احسان

نویسنده: ویکتوریا لین اشمیت

موقعیت دراماتیک دوم متشکل از عوامل نیکوکار، ستمگر و قدرت قانونی است که به اقتضای داستان می‌تواند در قالب پیرنگ اصلی، پیرنگ فرعی یا پیشامد به کار رود. قطارها، هواپیماها و اتومبیل‌ها (جان هیوز) و دانه ذرت سبز است (ایروینگ رپر) دو نمونه از آثاری هستند که از «احسان» استفاده کرده‌اند.

موقعیت دراماتیک اول: لابه

نویسنده: ویکتوریا لین اشمیت

موقعیت دراماتیک اول متشکل از عوامل متقاضی، ستمگر و قدرت قانونی است که به اقتضای داستان می‌تواند در قالب پیرنگ اصلی، پیرنگ فرعی یا پیشامد به کار رود. دروازه نهم (رومن پولانسکی) و ایلیاد (هومر) دو نمونه از آثاری هستند که از «لابه» استفاده کرده‌اند.