چرا می‌نویسید؟

نوشته شده توسط ایتالو کالوینو

ماه‌ها طول کشید تا روزنامهٔ پاریسی لیبراسیون شمارۀ ویژه‌ای را آماده کرد که در ۲۲ مارس بیرون آمد. از نویسندگان سرتاسر دنیا این سؤال پرسیده شد: «چرا می‌نویسید؟»